IRL: Allianz der Irrelevanz

Anzahl der Mitglieder: 19

Anzahl der Dörfer: 1453

Ranglisten Platz: 1

Punkte: 13445267

Offensiv-Rank: 1

Offensiv-kills: 30858780

Defensiv-Rank: 23

Defensiv-kills: 9113961


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
knaller1990 729148 (Rang: 55) 1011206 33633 171601 1216440 179192 14
Skali 788973 (Rang: 35) 566085 95884 894 662863 203918 17
-Esc- 537793 (Rang: 103) 98689 43727 2484 144900 170658 19
Wataru Legendo 655519 (Rang: 70) 46462 8775 2632 57869 76819 5
alfricer 616770 (Rang: 83) 267632 270571 134369 672572 121692 12
Seryu 1127638 (Rang: 3) 1365149 202867 102265 1670281 397864 35
GoldenBridge 529724 (Rang: 106) 756933 6528 15924 779385 92384 12
Florian the Lord 815363 (Rang: 26) 670047 144707 39519 854273 243350 21
W0nki 602438 (Rang: 87) 824997 52291 301792 1179080 142055 9
PushAmBau 754838 (Rang: 46) 1349532 251409 122119 1723060 121238 11
Helms Clamm 656762 (Rang: 69) 645090 34501 651 680242 199452 17
Mister-Habasch 578608 (Rang: 93) 1039042 59686 1477 1100205 84097 5
Der Eroberer 101 1083135 (Rang: 5) 1524651 1154627 2055 2681333 454609 43
Dr. med. Räscher 637907 (Rang: 76) 451347 269744 194529 915620 208714 17
Julez565 651804 (Rang: 71) 272508 34565 10857 317930 159547 14
Q-Zeng 829480 (Rang: 22) 975775 711624 24049 1711448 164288 6
Imperium Romanum 556162 (Rang: 97) 901645 32402 149401 1083448 194198 16
boombot17 778152 (Rang: 39) 1311919 111634 73356 1496909 210147 17
MYM FreaKaZoiD 520651 (Rang: 109) 564851 62831 12206 639888 42532 1

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
knaller1990 729148 (Rang: 55) 668943 707 93850 763500 14743 1
Skali 788973 (Rang: 35) 144261 858 11 145130 20662 3
-Esc- 537793 (Rang: 103) 0 10 25 35 24052 3
Wataru Legendo 655519 (Rang: 70) 45524 1657 0 47181 6136 0
alfricer 616770 (Rang: 83) 61805 25 0 61830 8997 0
Seryu 1127638 (Rang: 3) 633238 810 395 634443 67520 6
GoldenBridge 529724 (Rang: 106) 138954 10 89 139053 6157 0
Florian the Lord 815363 (Rang: 26) 255107 4082 204 259393 38628 4
W0nki 602438 (Rang: 87) 359364 160 18299 377823 8772 0
PushAmBau 754838 (Rang: 46) 578000 4482 30104 612586 16770 2
Helms Clamm 656762 (Rang: 69) 376708 10 0 376718 10116 0
Mister-Habasch 578608 (Rang: 93) 695882 27 24 695933 13263 1
Der Eroberer 101 1083135 (Rang: 5) 20973 428998 0 449971 165056 16
Dr. med. Räscher 637907 (Rang: 76) 145884 0 97857 243741 45785 4
Julez565 651804 (Rang: 71) 56846 10 96 56952 23826 1
Q-Zeng 829480 (Rang: 22) 299467 400 0 299867 13550 0
Imperium Romanum 556162 (Rang: 97) 155860 0 376 156236 3632 0
boombot17 778152 (Rang: 39) 436043 54 33337 469434 5942 0
MYM FreaKaZoiD 520651 (Rang: 109) 102894 5188 3464 111546 3887 0

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
knaller1990 729148 (Rang: 55) 2146887 685094 192109 3024090 729148 79
Skali 788973 (Rang: 35) 1011784 221917 46805 1280506 788973 83
-Esc- 537793 (Rang: 103) 135480 90324 27193 252997 537793 74
Wataru Legendo 655519 (Rang: 70) 631409 186356 2632 820397 655519 65
alfricer 616770 (Rang: 83) 1090968 366176 241029 1698173 616770 75
Seryu 1127638 (Rang: 3) 2389113 340932 327185 3057230 1127638 110
GoldenBridge 529724 (Rang: 106) 1426736 73300 178021 1678057 529724 61
Florian the Lord 815363 (Rang: 26) 1586359 403763 114998 2105120 815363 86
W0nki 602438 (Rang: 87) 1635924 222472 377798 2236194 602438 64
PushAmBau 754838 (Rang: 46) 2412423 459345 162759 3034527 754838 81
Helms Clamm 656762 (Rang: 69) 1326930 649898 29835 2006663 656762 73
Mister-Habasch 578608 (Rang: 93) 2709753 788464 128709 3626926 578608 66
Der Eroberer 101 1083135 (Rang: 5) 2639064 1508091 51026 4198181 1083135 111
Dr. med. Räscher 637907 (Rang: 76) 1122098 667346 231835 2021279 637907 71
Julez565 651804 (Rang: 71) 669965 74034 108077 852076 651804 76
Q-Zeng 829480 (Rang: 22) 1936744 1385936 186527 3509207 829480 83
Imperium Romanum 556162 (Rang: 97) 1395088 156145 189283 1740516 556162 56
boombot17 778152 (Rang: 39) 2297452 246844 73429 2617725 778152 82
MYM FreaKaZoiD 520651 (Rang: 109) 1657610 539605 179049 2376264 520651 57