S.M.A: Stämme mal anders

Anzahl der Mitglieder: 16

Anzahl der Dörfer: 68

Ranglisten Platz: 40

Punkte: 311583

Offensiv-Rank: 4

Offensiv-kills: 421771

Defensiv-Rank: 6

Defensiv-kills: 169368


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
Maximusd 2840 (Rang: 2795) 0 0 0 0 1132 0
Alleinsegler 14879 (Rang: 892) 29669 814 0 30483 11163 3
Cadaverous66 12531 (Rang: 1128) 1369 0 21 1390 9449 2
x0philipp0x 27272 (Rang: 281) 77991 162 8794 86947 11374 1
Lord Hagen v. Tronje 41053 (Rang: 99) 2978 3123 4893 10994 25600 3
Marican 5460 (Rang: 2056) 0 147 0 147 2073 0
cyankali 33946 (Rang: 148) 48936 5670 4619 59225 12021 1
Todesengel der Nacht 13526 (Rang: 1018) 0 0 0 0 10238 3
Schreckensherrscher1953 12572 (Rang: 1120) 2846 21 0 2867 10875 2
Sir Legends 14714 (Rang: 902) 12015 0 0 12015 9464 1
hennick 30978 (Rang: 193) 15892 1063 25792 42747 15723 2
nhkykt 8893 (Rang: 1498) 20080 797 0 20877 -2664 -1
Axolotl 51637 (Rang: 57) 89938 48587 0 138525 34450 3
Der neue Wahnsinn-bolli 31350 (Rang: 184) 40840 66 7333 48239 17243 1
Mr.Anderson 2398 (Rang: 3098) 0 0 0 0 1600 0
aua... 7893 (Rang: 1601) 15489 41007 1 56497 5304 0

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
Maximusd 2840 (Rang: 2795) 0 0 0 0 139 0
Alleinsegler 14879 (Rang: 892) 29625 0 0 29625 657 0
Cadaverous66 12531 (Rang: 1128) 1145 0 0 1145 832 0
x0philipp0x 27272 (Rang: 281) 66882 0 0 66882 1054 0
Lord Hagen v. Tronje 41053 (Rang: 99) 2978 2585 0 5563 7768 2
Marican 5460 (Rang: 2056) 0 0 0 0 322 0
cyankali 33946 (Rang: 148) 27445 3889 0 31334 4421 1
Todesengel der Nacht 13526 (Rang: 1018) 0 0 0 0 913 0
Schreckensherrscher1953 12572 (Rang: 1120) 2846 21 0 2867 7112 2
Sir Legends 14714 (Rang: 902) 12015 0 0 12015 4960 1
hennick 30978 (Rang: 193) 15892 37 0 15929 5010 1
nhkykt 8893 (Rang: 1498) 11846 0 0 11846 201 0
Axolotl 51637 (Rang: 57) 21790 56 0 21846 1487 0
Der neue Wahnsinn-bolli 31350 (Rang: 184) 21020 0 0 21020 1357 0
Mr.Anderson 2398 (Rang: 3098) 0 0 0 0 260 0
aua... 7893 (Rang: 1601) 39 0 0 39 495 0

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
Maximusd 2840 (Rang: 2795) 0 47 0 47 2840 1
Alleinsegler 14879 (Rang: 892) 29669 1858 1184 32711 14879 4
Cadaverous66 12531 (Rang: 1128) 1409 52 21 1482 12531 3
x0philipp0x 27272 (Rang: 281) 77991 744 8794 87529 27272 6
Lord Hagen v. Tronje 41053 (Rang: 99) 2978 4136 4893 12007 41053 10
Marican 5460 (Rang: 2056) 0 2784 0 2784 5460 1
cyankali 33946 (Rang: 148) 50081 12665 5459 68205 33946 6
Todesengel der Nacht 13526 (Rang: 1018) 0 50 2840 2890 13526 4
Schreckensherrscher1953 12572 (Rang: 1120) 2846 21 0 2867 12572 3
Sir Legends 14714 (Rang: 902) 12015 10 0 12025 14714 3
hennick 30978 (Rang: 193) 19433 1939 49144 70516 30978 7
nhkykt 8893 (Rang: 1498) 20256 29152 0 49408 8893 1
Axolotl 51637 (Rang: 57) 122136 49926 0 172062 51637 11
Der neue Wahnsinn-bolli 31350 (Rang: 184) 40841 17230 7334 65405 31350 6
Mr.Anderson 2398 (Rang: 3098) 0 0 0 0 2398 1
aua... 7893 (Rang: 1601) 35925 42466 39 78430 7893 1