-UWE-: Wir sind auch dabei

Anzahl der Mitglieder: 30

Anzahl der Dörfer: 37

Ranglisten Platz: 46

Punkte: 92052

Offensiv-Rank: 10

Offensiv-kills: 175941

Defensiv-Rank: 1

Defensiv-kills: 195967


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
Stammesführer1995 1819 (Rang: 2279) 0 3780 844 4624 666 0
Danzelor 2133 (Rang: 1902) 1555 8478 0 10033 89 0
eNcore 3246 (Rang: 1003) 14739 284 1606 16629 1124 0
Schbabba 2111 (Rang: 1930) 5687 2335 1501 9523 439 0
Piksi83 3084 (Rang: 1094) 2341 1943 1234 5518 1177 0
FlowMowChow 3951 (Rang: 899) 29393 1099 0 30492 729 0
Kiwischliwi 10576 (Rang: 246) 804 25686 8383 34873 8595 3
Xtinct 3243 (Rang: 1008) 7968 638 289 8895 1278 0
Livius von Mullemietz 2036 (Rang: 2010) 54 7248 2541 9843 427 0
bretti10 2567 (Rang: 1568) 4058 5904 1879 11841 494 0
xRango 2725 (Rang: 1339) 48 236 11621 11905 703 0
NotoriousM 1518 (Rang: 2487) 47 14085 3284 17416 37 0
BlackRooXx 2103 (Rang: 1938) 4498 626 2503 7627 278 0
Fruchtsoße 1844 (Rang: 2209) 6877 7207 17 14101 391 0
flotteliselotte 2335 (Rang: 1676) 6413 2273 800 9486 712 0
DunMaster 2349 (Rang: 1667) 5966 876 28 6870 678 0
Raddiator 3169 (Rang: 1045) 1718 1189 3766 6673 1328 0
Rocketmurphy777 2463 (Rang: 1566) 92 364 3613 4069 604 0
Dr. Gint0nic 9161 (Rang: 364) 749 46414 2798 49961 7174 3
Kernreaktor 2175 (Rang: 1855) 6193 4106 243 10542 358 0
Dymage 2970 (Rang: 1167) 11855 6127 1663 19645 673 0
nichnormal 4061 (Rang: 895) 1710 12228 911 14849 2149 1
N06ameN0Life 3398 (Rang: 1228) 0 132 6289 6421 890 0
Cyless89 1864 (Rang: 2194) 0 1497 3291 4788 600 0
Tobiku 1964 (Rang: 2090) 9023 1625 1130 11778 37 0
Minze 2239 (Rang: 1776) 0 322 4714 5036 602 0
1Spieler 2137 (Rang: 1896) 7041 957 1035 9033 219 0
WalterFrosch 3050 (Rang: 1117) 1219 898 9264 11381 843 0
kwesten 3149 (Rang: 1056) 4616 5229 1153 10998 834 0
SimplyRaWw 2607 (Rang: 1422) 3028 335 38 3401 709 0

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
Stammesführer1995 1819 (Rang: 2279) 0 0 1 1 90 0
Danzelor 2133 (Rang: 1902) 0 2839 0 2839 -69 0
eNcore 3246 (Rang: 1003) 0 0 456 456 194 0
Schbabba 2111 (Rang: 1930) 0 0 14 14 92 0
Piksi83 3084 (Rang: 1094) 1019 1479 5 2503 124 0
FlowMowChow 3951 (Rang: 899) 0 8 0 8 132 0
Kiwischliwi 10576 (Rang: 246) 0 23863 28 23891 3924 2
Xtinct 3243 (Rang: 1008) 0 0 13 13 79 0
Livius von Mullemietz 2036 (Rang: 2010) 0 0 10 10 54 0
bretti10 2567 (Rang: 1568) 2013 0 63 2076 84 0
xRango 2725 (Rang: 1339) 0 0 4048 4048 116 0
NotoriousM 1518 (Rang: 2487) 0 152 14 166 107 0
BlackRooXx 2103 (Rang: 1938) 0 0 2159 2159 42 0
Fruchtsoße 1844 (Rang: 2209) 0 0 0 0 98 0
flotteliselotte 2335 (Rang: 1676) 0 0 0 0 117 0
DunMaster 2349 (Rang: 1667) 0 40 0 40 160 0
Raddiator 3169 (Rang: 1045) 0 340 6 346 671 0
Rocketmurphy777 2463 (Rang: 1566) 0 70 63 133 42 0
Dr. Gint0nic 9161 (Rang: 364) 84 177 2798 3059 2219 1
Kernreaktor 2175 (Rang: 1855) 0 30 0 30 90 0
Dymage 2970 (Rang: 1167) 0 26 1441 1467 84 0
nichnormal 4061 (Rang: 895) 20 20 14 54 218 0
N06ameN0Life 3398 (Rang: 1228) 0 0 35 35 101 0
Cyless89 1864 (Rang: 2194) 0 0 2664 2664 108 0
Tobiku 1964 (Rang: 2090) 0 14 30 44 92 0
Minze 2239 (Rang: 1776) 0 120 0 120 56 0
1Spieler 2137 (Rang: 1896) 0 0 742 742 142 0
WalterFrosch 3050 (Rang: 1117) 0 0 3921 3921 191 0
kwesten 3149 (Rang: 1056) 0 34 7 41 0 0
SimplyRaWw 2607 (Rang: 1422) 0 40 12 52 120 0

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
Stammesführer1995 1819 (Rang: 2279) 0 3780 844 4624 1819 1
Danzelor 2133 (Rang: 1902) 2129 9533 0 11662 2133 1
eNcore 3246 (Rang: 1003) 14739 284 1606 16629 3246 1
Schbabba 2111 (Rang: 1930) 6176 2365 1501 10042 2111 1
Piksi83 3084 (Rang: 1094) 2341 1943 1234 5518 3084 1
FlowMowChow 3951 (Rang: 899) 37414 1099 0 38513 3951 1
Kiwischliwi 10576 (Rang: 246) 1354 25686 8418 35458 10576 4
Xtinct 3243 (Rang: 1008) 8665 638 289 9592 3243 1
Livius von Mullemietz 2036 (Rang: 2010) 54 7248 2541 9843 2036 1
bretti10 2567 (Rang: 1568) 4058 5940 1879 11877 2567 1
xRango 2725 (Rang: 1339) 837 238 11621 12696 2725 1
NotoriousM 1518 (Rang: 2487) 1104 14085 3287 18476 1518 1
BlackRooXx 2103 (Rang: 1938) 5104 626 2505 8235 2103 1
Fruchtsoße 1844 (Rang: 2209) 6877 7207 17 14101 1844 1
flotteliselotte 2335 (Rang: 1676) 6413 2273 800 9486 2335 1
DunMaster 2349 (Rang: 1667) 6160 1009 28 7197 2349 1
Raddiator 3169 (Rang: 1045) 1718 5217 3766 10701 3169 1
Rocketmurphy777 2463 (Rang: 1566) 92 368 3616 4076 2463 1
Dr. Gint0nic 9161 (Rang: 364) 3351 47829 2798 53978 9161 4
Kernreaktor 2175 (Rang: 1855) 8878 4106 243 13227 2175 1
Dymage 2970 (Rang: 1167) 11863 6127 1663 19653 2970 1
nichnormal 4061 (Rang: 895) 3045 12282 911 16238 4061 2
N06ameN0Life 3398 (Rang: 1228) 0 132 6289 6421 3398 1
Cyless89 1864 (Rang: 2194) 0 1497 3291 4788 1864 1
Tobiku 1964 (Rang: 2090) 15283 1633 1130 18046 1964 1
Minze 2239 (Rang: 1776) 0 2105 4714 6819 2239 1
1Spieler 2137 (Rang: 1896) 7275 967 1035 9277 2137 1
WalterFrosch 3050 (Rang: 1117) 1573 898 9264 11735 3050 1
kwesten 3149 (Rang: 1056) 4773 5229 1153 11155 3149 1
SimplyRaWw 2607 (Rang: 1422) 3690 335 38 4063 2607 1