Skr: Skrupellos

Anzahl der Mitglieder: 20

Anzahl der Dörfer: 10326

Ranglisten Platz: 1

Punkte: 105526233

Offensiv-Rank: 1

Offensiv-kills: 742697375

Defensiv-Rank: 3

Defensiv-kills: 450900782


Statistik mit der aktivität der letzen 7 Tage

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (7 Tage) Defensiv-Punkte (7 Tage) Untersützer-Punkte (7 Tage) Gesamt-Bashpunkte (7 Tage) Punktezuwachs (7 Tage) Dörfer erobert (7 Tage)
Freebuden Ranger 13491352 (Rang: 3) 6123189 5163103 129959 11416251 1100598 122
Schleiferano 3576304 (Rang: 41) 2168068 1362769 684510 4215347 76367 7
AnnegretKrampRammenbauer 3337235 (Rang: 47) 3266709 3132850 0 6399559 889452 95
STAVKA 6329180 (Rang: 15) 4667458 706341 2186798 7560597 631778 58
AtillaFakhro 8346275 (Rang: 8) 3698130 111888 266186 4076204 469676 43
Barilla eSport Boyz 5040852 (Rang: 23) 42580 16953020 573643 17569243 437412 43
DjangoLegend 2354364 (Rang: 69) 2322166 161286 484782 2968234 716070 69
PeterNeururer 5795350 (Rang: 20) 5617740 1125797 2108080 8851617 103511 4
Son Goku 9556322 (Rang: 7) 3187744 919443 2753001 6860188 110037 7
UndercoverKeksler 206356 (Rang: 206) 173110 15471981 66034 15711125 -2885088 -288
Pandoralight 4530557 (Rang: 29) 2139421 57042 0 2196463 140175 10
Nachttürmer 3210115 (Rang: 48) 3026899 861037 1028643 4916579 224138 22
P0L1Ze1K0NtR0LLe 3946184 (Rang: 35) 6830525 917921 109347 7857793 326968 32
Agent100 5853687 (Rang: 19) 7336912 171059 1863904 9371875 297879 28
IchKlaueSATAnlagen 9655988 (Rang: 6) 6218634 4067145 5114221 15400000 2465616 240
Sakrileg 4675914 (Rang: 26) 1320106 25671 2837582 4183359 357071 35
Phonix11 4639093 (Rang: 28) 3975021 160992 776653 4912666 253434 22
FaaMaZe RONSTA 3188533 (Rang: 49) 1681665 2514934 2201727 6398326 293124 28
Fluffernatter 2611516 (Rang: 60) 1719339 1794967 250190 3764496 281335 28
Sourex 5194704 (Rang: 22) 779855 2674127 82205 3536187 1868699 179

Statistik mit der aktivität der letzen 24 Stunden

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Gesamt punkte Offensiv-Punkte (24 Stunden) Defensiv-Punkte (24 Stunden) Untersützer-Punkte (24 Stunden) Gesamt-Bashpunkte (24 Stunden) Punktezuwachs (24 Stunden) Dörfer erobert (24 Stunden)
Freebuden Ranger 13491352 (Rang: 3) 987847 2649334 67 3637248 253279 41
Schleiferano 3576304 (Rang: 41) 0 34 684510 684544 3852 0
AnnegretKrampRammenbauer 3337235 (Rang: 47) 804469 1525877 0 2330346 363866 40
STAVKA 6329180 (Rang: 15) 1856387 63608 677538 2597533 102177 10
AtillaFakhro 8346275 (Rang: 8) 659597 35034 1121 695752 104350 12
Barilla eSport Boyz 5040852 (Rang: 23) 21003 1172 253625 275800 81976 7
DjangoLegend 2354364 (Rang: 69) 64056 15435 0 79491 17518 1
PeterNeururer 5795350 (Rang: 20) 305411 292 98 305801 -6083 -1
Son Goku 9556322 (Rang: 7) 0 0 82225 82225 14894 1
UndercoverKeksler 206356 (Rang: 206) 2713 899407 7338 909458 -487520 -49
Pandoralight 4530557 (Rang: 29) 990960 2334 0 993294 71835 7
Nachttürmer 3210115 (Rang: 48) 0 0 13363 13363 3876 0
P0L1Ze1K0NtR0LLe 3946184 (Rang: 35) 0 13497 0 13497 4732 0
Agent100 5853687 (Rang: 19) 0 0 0 0 881 0
IchKlaueSATAnlagen 9655988 (Rang: 6) 13504 320641 2314 336459 437572 43
Sakrileg 4675914 (Rang: 26) 12 12 0 24 9934 1
Phonix11 4639093 (Rang: 28) 0 0 6684 6684 6109 0
FaaMaZe RONSTA 3188533 (Rang: 49) 0 0 0 0 574 0
Fluffernatter 2611516 (Rang: 60) 0 0 0 0 4551 0
Sourex 5194704 (Rang: 22) 533196 5298 82205 620699 468585 45

Diagramme

Comming soon

Hall Of Shame

Comming soon

Gesamt Statistik

Klicke auf den Tabellen Kopf um nach dieser Spalte zu sotieren

Name Punkte Offensiv-Punkte Defensiv-Punkte Unterstützer-Punkte Gesamt Bashpunkte Punktezuwachs Dörfer erobert
Freebuden Ranger 13491352 (Rang: 3) 120186057 41516026 25998018 187700101 13491352 1392
Schleiferano 3576304 (Rang: 41) 17021180 4082467 1446493 22550140 3576304 356
AnnegretKrampRammenbauer 3337235 (Rang: 47) 27184401 8774151 508227 36466779 3337235 331
STAVKA 6329180 (Rang: 15) 48193916 25011767 9629862 82835545 6329180 618
AtillaFakhro 8346275 (Rang: 8) 49894829 10266539 6710573 66871941 8346275 805
Barilla eSport Boyz 5040852 (Rang: 23) 36574527 36521588 9758212 82854327 5040852 505
DjangoLegend 2354364 (Rang: 69) 10457191 5829356 3259664 19546211 2354364 226
PeterNeururer 5795350 (Rang: 20) 47004620 11546399 19929463 78480482 5795350 567
Son Goku 9556322 (Rang: 7) 46949812 6519877 23119938 76589627 9556322 916
UndercoverKeksler 206356 (Rang: 206) 13617544 21809944 4312500 39739988 206356 20
Pandoralight 4530557 (Rang: 29) 44376703 6753243 3169257 54299203 4530557 436
Nachttürmer 3210115 (Rang: 48) 26220849 35507720 3096616 64825185 3210115 312
P0L1Ze1K0NtR0LLe 3946184 (Rang: 35) 25686090 12802397 1225251 39713738 3946184 397
Agent100 5853687 (Rang: 19) 50263970 6961522 11998897 69224389 5853687 557
IchKlaueSATAnlagen 9655988 (Rang: 6) 56649802 16498496 22914063 96062361 9655988 926
Sakrileg 4675914 (Rang: 26) 28233874 3472467 8507997 40214338 4675914 448
Phonix11 4639093 (Rang: 28) 39853943 7462814 4021543 51338300 4639093 446
FaaMaZe RONSTA 3188533 (Rang: 49) 16489035 49610470 7951550 74051055 3188533 314
Fluffernatter 2611516 (Rang: 60) 20705835 17353646 3306550 41366031 2611516 256
Sourex 5194704 (Rang: 22) 24878319 99157750 2146285 126182354 5194704 499